Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)», με προϋπολογισμό €53.071,13 Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας προϋπολογισμού €31.377,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ - ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, (www.teiwm.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461040161 (209), FAX επικοινωνίας 2461039682, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καμπουρίδης Χαράλαμπος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα ενιαίου ποσοστού προσφοράς έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €855,98 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΚΑΕ - 9322. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 60 ημέρες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο ΤΕΙ.

Κοζάνη  17 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας   

Νικόλαος Ασημόπουλος

  

Τεύχη Προκήρυξης