Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-17 στην Μηχατρονική

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τεχνολογικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη του τέταρτου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Μηχατρονική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Μηχατρονική γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο 4ος κύκλος του προγράμματος θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2016. Αίτηση συμμετοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής, χορηγούνται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

           Ασημόπουλος Νικόλαος