Ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (Γ’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 150.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (Γ’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 150.000,00€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας από την ιστοσελίδα του ιδρύματος www.teiwm.gr (πεδίο «Προκηρύξεις») και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα του ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης - 3ο χλμ Εθνικής Οδού Κοζάνης-Φλώρινας (Τεχνική Υπηρεσία), μέχρι τις 7 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461040161 (εσωτ. 256), φαξ επικοινωνίας 2461041381, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυρατζής Ιωάννης.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του ιδρύματος, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.

 4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.419,35€ και διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

6. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα προσκομιστεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΚΑΕ 9322. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο (Συνέλευση) του ΤΕΙ.

9. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

                                                                                                        Δρ Ασημόπουλος Νικόλαος

 

Έντυπα προκήρυξης