Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2016-17 "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού - M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ 

 "ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

(Βάσει ΦΕΚ 978/8-4-2016/τεύχοςΒ')

To Τμήμα των Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το πρώτο έτος (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material).

 

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

 

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) είναι:

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

Σύνολο 2.500€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 700€ κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο και 600€ κατά την ανανέωση εγγραφής στα επόμενα τρία εξάμηνα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται σε δύο εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα διδασκαλίας και Σάββατο εάν κριθεί απαραίτητο.

 

 Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα (3 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 10-6-2016 έως και την Τετάρτη 31Αυγούστου 2016 στη Γραμματεία του Προγράμματος στη Φλώρινα,με την ένδειξη για το ΜΠΣ στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Ώρες: 09:00 – 15:00 

Τηλ: 23850 54620 (κα Χαλβατζή Ευγενία)

e-mail: crop-cert@teiwm.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα .


Επιλογή Εισακτέων:

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή του ΜΠΣ.

Αριθμός Εισακτέων:

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 25 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

 Κατεβάστε την αίτηση