Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανακατασκευή WC - Β΄φαση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ Τ.Ε.Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Β ΄ΦΑΣΗ », με προϋπολογισμό 64.100,00€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 37.817,80€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 13.460,80€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, ( www.teiwm.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461040161, εσωτ:(253), κα Γεωργία Μήτσιου, εσωτ:272, FAX επικοινωνίας 2461041381.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης και πάνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξης και πάνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που τηρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις.

 β)κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π που αποτελούνται από ένα μέλος με πτυχίο τάξεως Α1 τάξης και πάνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και από ένα μέλος με πτυχίο τάξεως Α1 τάξης και πάνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που τηρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, όσα προβλέπονται στην Διακήρυξη.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους ό εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1033,87 ΕΥΡΩ.  Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.  

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 45 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ2014ΣΕ54300020, ΚΑΕ 9322

8.  Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

 

Τεύχη Δημοπράτησης