Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών

Οι επιτροπές Εκπαίδευσης και Ερευνών στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με την Β1 819/21-2-79 Υπουργική Απόφαση με σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου  τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων της έρευνας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτήθηκε το 1996, με τη διυπουργική απόφαση ΚΑ/679/1996 (Φ.Ε.Κ. 826/10-9-96/τ.Β’), κοινή για Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., σε αντικατάσταση των Επιτροπών Ερευνών, που συγκροτήθηκαν πρώτα στα Πανεπιστήμια και το 1988 στα Τ.Ε.Ι., προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε χρόνου.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, την σύνταξη προδιαγραφών προς τρίτους, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή και με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και άλλων ειδικών επιστημόνων.