Ερευνητικές Εκροές

ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Επιστημονικό περιοδικό με κριτές Επιστημ. περιοδικό χωρίς κριτές Βιβλίο ή μονογραφία Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (με κριτές) χωρίς πρακτικά  
718 5 166 112  
Πρακτικό συνεδρίου με κριτές Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Επιστημονικό συνέδριο (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά Πρακτικό συνεδρ. χωρίς κριτές Άλλη εργασία
970 65 0 20

101