ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη σημερινή του μορφή με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

Ο βασικός σκοπός είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας και το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δ. Μακεδονίας, με τις τρεις Σχολές του, τα τρία Παραρτήματα και τα...

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Εξειδίκευση - Καινοτομία

Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με βάση τα καλύτερα προγράμματα σπουδών της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα λειτουργεί με γνώμονα  τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και με στόχο την ουσιαστική συμβολή στη...

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. Την σύνταξη και προσφορά...

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. ΤΕΙ Δυτικής...

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση. Σε κάθε μάθημα, την πρακτική άσκηση και την...

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Η προαγωγή και συστηματοποίηση της τεχνολογικής έρευνας, η σύνδεση της με την παραγωγή,  η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της χώρας σε...

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού...

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

  Εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • Εξειδίκευση - Καινοτομία

  Εξειδίκευση - Καινοτομία

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά

 • Φοιτητική Μέριμνα

  Φοιτητική Μέριμνα

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 • Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

  Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

 • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 • Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

  Ορκωμοσία - Αποφοίτηση

 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Προκήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Έργου: «Συντήρηση Προσόψεων Και Ενίσχυση Θερμομόνωσης Στις Σπουδαστικές Εστίες Κοζάνης Του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονιας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1.  Το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα(Τ.Ε.Ι.)  ∆υτικής  Μακεδονίας,  προκηρύσσει  ανοικτή  δηµοπρασία
για  την  ανάθεση  του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  ΣΤΙΣ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΣΤΙΕΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ  ΤΟΥ  Τ.Ε.Ι.  ∆ΥΤ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»,  µε  προϋπολογισµό
360.000,00€ (δαπάνη εργασιών,  Γ.Ε. &  Ο.Ε.,  απρόβλεπτα,  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ) στην  κατηγορία εργασιών
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.


2.  Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  παραλάβουν  τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού  και  το  έντυπο  της
οικονοµικής  προσφοράς  από  την  έδρα  του  ιδρύµατος,  Κοίλα  Κοζάνης -  3ο χλµ  Εθνικής  Οδού  Κοζάνης-Φλώρινας (Τεχνική  Υπηρεσία),  µέχρι  τις 17  Ιουλίου 2014,  ηµέρα  Πέµπτη.  Η διακήρυξη  του  έργου  έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. υπόδειγµα τύπου Β.
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο2461040161 (εσωτ. 258), FAX  επικοινωνίας2461041381,  αρµόδιος  υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Κυρατζής Ιωάννης.

3.  Ο  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  στις  22  Ιουλίου 2014,  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα 10:00  π.µ.  και  το  σύστηµα
υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α)  ηµεδαποί  διαγωνιζόµενοι,  εγγεγραµµένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)  που
τηρείται  στη  Γ.Γ.∆.Ε.,  εφόσον  ανήκουν  στην  A2  τάξη  και  άνω  για  έργα  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  µε  τους
περιορισµούς των κατώτατων ορίων,
β )  κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραµµένων  στο  Μ.Ε.Ε.Π  που  αποτελούνται  από  ένα
τουλάχιστον  µέλος  µε  πτυχίο  τάξεως  Α2  και  άνω  για  έργα  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  µε  τους  περιορισµούς  των
κατώτατων ορίων,
γ)  αλλοδαποί  διαγωνιζόµενοι  που  αποδεικνύουν  ότι  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  έχουν  εκτελέσει  έργα
παρόµοια(ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.

5.  Για  τη  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 5.806,70€  και
διάρκειας  ισχύος  τουλάχιστον 6  µηνών  και 30  ηµερών(άρθρο24  παρ.  2  και3  του  Ν.  3669/08),  µετά  την
ηµέρα  διεξαγωγής του  διαγωνισµού.  Ο χρόνος  ισχύος των  προσφορών είναι 6 µήνες (άρθρο24 παρ. 2  του Ν.
3669/08).

6.  Το  έργο  χρηµατοδοτείται  από  πιστώσεις  του  προγράµµατος  δηµοσίων  επενδύσεων (Π.∆.Ε.)  µε ΣΑΕ2009Ε04300016. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη σύγκλητο-συνέλευση του ΤΕΙ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας
∆ρ Ασηµόπουλος Νικόλαος
Καθηγητής

Περίληψη Διακήρυξης

Κατεβάστε τα τέυχη