Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους

sl3

Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ.

Την σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς του επιστητού.

Τη συνεχή έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, αλλά, και τη σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Την εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με άλλες Βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αλλά, και την φροντίδα για εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη, για την στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

http://library.teikoz.gr