Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

Αποφασίζει την προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας ως εξής:

 

Προκήρυξη