Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 2018

Το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έπειτα από την Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με αριθμό 1301/14-12-2017 και ΑΔΑ: ΨΝΝΡ46914Β-ΥΤΛ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο
να καταθέσει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ
Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη...

Προκήρυξη