Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 5957/10-10-2017

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου (FINERPOL / INTERREG EUROPE).