Επαναληπτική πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επαναληπτική διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2
περ. α΄ του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, τη
Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά για το έτος 2017, προϋπολογισμού 115.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την αριθμ. 8/2016 διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας).

 

Προκήρυξη